He was having a smoke when he heard gunshots and realized he’d been hit

January 11, 2018 09:19 AM